భారతీయ సైనికుల పట్ల చులకన భావం

*Question the leaders who don’t respect Armed Forces*

భారతీయ సైనికుల పట్ల చులకన భావం ఉన్న నేతలను ప్రజలు ప్రశ్నించాలి. ఇలాంటి నేతల వ్యాఖ్యలు దేశ భద్రతకు ప్రమాదం…

Leave a Reply